Opłaty

Uprzejmie informujemy, że Archiwum wydaje kserokopie dokumentów osobowo-płacowych, uwierzytelnione przez upoważnionych pracowników. Business Archiv nie jest uprawnione do wystawiania zaświadczeń na drukach ZUS RP-7. W przypadku, gdy w przekazanych do Archiwum aktach osobowych znajduje się wypełniony przez pracodawcę druk RP-7, wówczas wydawana jest kserokopia potwierdzona za zgodność z posiadanymi dokumentami.

Sporządzenie kopii dokumentów podlega opłacie na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240) i wynosi:

17 zł – za sporządzenie kopii Świadectwa pracy,

4 zł – za sporządzenie kopii innego dokumentu z zakresu stosunku pracy oraz dokumentacji poświadczającej wysokość zarobków Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, maks. łączna opłata nie może przekroczyć 200 zł.