Zamawianie dokumentacji:

  Dane wnioskodawcy:  Adres korespondencyjny:

  Informacje o zatrudnieniu:  Proszę o wydanie niżej wymienionych dokumentów (zaznaczyć właściwe)*
  UWAGA! INFORMACJA O WYDAWANIU DRUKÓW RP-7 ZAWARTA JEST W CENNIKU


  Świadectwo pracyŚwiadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterzedokumenty płacowe (listy płac, karty wynagrodzeń)dokumenty stwierdzające okres zasiłkówdokumenty przebywania na urlopachumowa o praktyczną naukę zawoduumowa o pracęinne (proszę podać szczegóły w polu Informacje dodatkowe)

  Sposób odbioru dokumentów (zaznaczyć właściwe)*


  odbiorę osobiścieodbierze osoba upoważniona (wymagane upoważnienie przy odbiorze)wysłać na adres korespondencyjnywysłać na inny adres: (proszę podać szczegóły w polu Informacje dodatkowe)

  Informacje dodatkowe
  Proszę podać wynik działania: