Zamawianie dokumentacji:

Dane wnioskodawcy:Adres korespondencyjny:

Informacje o zatrudnieniu:Proszę o wydanie niżej wymienionych dokumentów (zaznaczyć właściwe)*
UWAGA! INFORMACJA O WYDAWANIU DRUKÓW RP-7 ZAWARTA JEST W CENNIKU


Świadectwo pracyŚwiadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterzedokumenty płacowe (listy płac, karty wynagrodzeń)dokumenty stwierdzające okres zasiłkówdokumenty przebywania na urlopachumowa o praktyczną naukę zawoduumowa o pracęinne (proszę podać szczegóły w polu Informacje dodatkowe)

Sposób odbioru dokumentów (zaznaczyć właściwe)*


odbiorę osobiścieodbierze osoba upoważniona (wymagane upoważnienie przy odbiorze)wysłać na adres korespondencyjnywysłać na inny adres: (proszę podać szczegóły w polu Informacje dodatkowe)

Informacje dodatkowe
Proszę podać wynik działania: